Disclaimer


Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website SIM-ONLY.net is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Websites betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. SIM-ONLY.net is een creatie van YoungMinded BV en is ondergebracht in zusterorganisatie YM Telecom BV.

Doel
SIM-ONLY.net geeft een overzicht van sim only abonnementen. Centraal doel van SIM-ONLY.net is om de Nederlandse consument te helpen in zijn zoektocht naar een passend sim only abonnement. SIM-ONLY.net probeert hierbinnen een zo breed en duidelijk mogelijk overzicht te geven. SIM-ONLY.net kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de aangeboden informatie consistent juist zijn, maar doet er alles aan om alle gegevens correct en up-to-date te houden.

Aansprakelijkheid
SIM-ONLY.net op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Websites en/of derden ondervinden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de websites van SIM-ONLY.net.

Eigendomsrechten
De website www.SIM-ONLY.net is eigendom van YoungMinded BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de websites, waartoe ook tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden zijn eigendom van YoungMinded of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YoungMinded mogen deze gegevens niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Tevens is het niet toegestaan deze gegevens op te slaan in een geautoriseerd (gegevens) bestand.

Koppeling naar websites van derden
SIM-ONLY.net draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn van of naar onze websites, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. SIM-ONLY.net aanvaardt dienaangaande dan ook geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Gedragscode adverteerders
Indien een adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat SIM-ONLY.net op haar website publiceert, dient deze adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door SIM-ONLY.net daaraan gestelde regels.

Privacy
Alle door de gebruiker aan SIM-ONLY.net verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door SIM-ONLY.net aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
SIM-ONLY.net behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de websites worden aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de websites van kracht zijn.